خودتان را مجهز کنید
مسلح به سلاح معرفت و استدلال کنید
بعد به این کانون های فرهنگی هنری بروید 
و پذیری جوان ها باشید

آخرین اخبار رواق